Ga naar hoofdinhoud

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijkertijd aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden:

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-­‐)normen en waarden;
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand;
 • In de praktijk is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen;
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten;
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen;
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden;
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut;
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.  Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd;
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt;
 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Datum: 01-01-2024      Plaats: Goirle      Fysio Petershofje

Back To Top